Kutatási szabályzat

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a 47/2001. (III. 27.) a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló kormányrendelet és a 2012. évi CLII. törvény 37/A §, 42 §- ban meghatározottak alapján ingyenes kutatószolgálatot biztosít.

Kutatásnak minősül minden a gyűjteményekben végzett tudományos adatgyűjtés és információszerzés - függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések felhasználására irányul.

Az intézmény gyűjteményében kutathatnak a hazai és külföldi muzeális gyűjtemények munkatársai, illetve más természetes és/vagy jogi személyek.

A gyűjteményekben nyilvántartott anyag kutatása engedélyhez kötött. Kutatási engedélyt az intézmény igazgatójától írásban kell kérni.

A kutatási engedély csak a megjelölt személynek, a megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső gyűjteményi anyagra terjed ki.

A kutatási engedély a kiállítás keltétől meghatározott időpontig érvényes. A kutató a megjelölt kutatónapokon a gyűjteménykezelővel előzetes egyeztetés után végezhet kutatást.

A kutató a kutatás alkalmával „Kutatási igénylő lapot” tölt ki feltüntetve a kérelmező személy nevét, lakcímét, és/vagy székhelyét, személyazonosságát igazoló okmányának számát, a kutatás célját, a kutatandó témát és annak történelmi időhatárát.

A gyűjteményi tárgyak kutatására és tanulmányozására csak az intézmény erre a célra kijelölt helyiségében, felügyeletet ellátó személy jelenlétében, illetve közreműködésével lehetséges. A kutató az általa kutatott anyag sorrendjét, állapotát stb. nem változtathatja meg, vele semmilyen szabálytalanságot nem végezhet. A kutató a kutatott anyagban, az általa okozott kárt köteles megtéríteni a Múzeumnak. Szándékos rongálás esetén a Múzeum büntetőeljárást kezdeményez.

A kutató a kutatás során használhat saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop), amelyek a kutató munkáját segítik. (Ez nem vonatkozik a reprodukálást szolgáló, egyébként díjazással járó eljárásokra, illetve a technikai eszközökre, pl. szkennelés, fényképezés fényképezőgéppel vagy telefonnal, filmfelvétel, videofelvétel stb.).

A kutató szolgáltatási díjak ellenében reprodukciót (fénymásolat, fényképezés, szkennelés) kérhet a kutatott tárgyról. Kivételt képeznek azok a dokumentumok vagy műtárgyak, amelyek állagát a másolás vagy a fotózás veszélyezteti.

A kutató tudomásul veszi, hogy a szerzői joghoz kötött és jogdíjas anyagok kutatásához vagy közléséhez a jogok tulajdonosától engedélyt kell kérni. Publikációk esetén a forrást az illetékes gyűjteményben szokásos vagy előírt módon pontosan kell jelölni. A kutató a kutatása eredményéről a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény intézménye számára tájékoztatást nyújt, publikációk esetén a megjelent könyv, kiadvány 1 példányát nyomtatott vagy digitális változatban megküldi.

A gyűjteményi anyag kutatás céljából nem kölcsönözhető, az intézményből nem vihető el.

A kutatási napok rendjét - a múzeumi munka zavartalansága érdekében - szigorúan be kell tartani.

A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményben folytatott kutatás díjmentes.

Kutatási engedély